ఈ బ్లాగును శోధించు

5, ఆగస్టు 2012, ఆదివారం

ఖురాను లోని అల్లాహ్ 99 పేర్లు గీటురాయి 4.4.2014

 

ఖురాను లోని అల్లాహ్ 99 పేర్లు

క్రమసంఖ్య
అరబ్బీ పేరు అంటే అర్ధం ఈ పేరున్న ఖురానువాక్యం
1 ar:الرحمن అర్-రహ్మాన్ దయాళువు, అమిత దయాశీలుడు అల్-ఫాతిహా :2
2 ar:الرحيم అర్-రహీమ్ కరుణామయుడు, కృపాశీలి అల్-ఫాతిహా : 2
3 ar:الملك అల్-మాలిక్ ప్రభువు, యజమాని, రాజు అల్-ఫాతిహా : 3
4 ar:القدوس అల్-ఖుద్దూస్ పవిత్రుడు హషర్ :23
5 ar:السلام అస్-సలామ్ శాంతి హషర్ :23
6 ar:المؤمن అల్-మూమిన్ విశ్వసనీయుడు, భద్రత కల్పించేవాడు, సత్యాన్ని ధ్రువీకరించేవాడు, పూచీనిచ్చేవాడు, హషర్ :23
7 ar:المهيمن అల్-ముహైమిన్ సంరక్షకుడు హషర్ :23
8 ar:العزيز అల్-అజీజ్ సర్వ శక్తుడు, స్వయంసంపన్నుడు, మహా గౌరవనీయుడు హషర్ :23
9 ar:الجبار అల్-జబ్బార్ ఎదురులేనివాడు, ఒత్తిడిచేసేవాడు, బాగుచేసేవాడు, పునరుద్ధారకుడు, నిరంకుశుడు హషర్ :23
10 ar:المتكبر అల్-ముతకబ్బిర్ గొప్పవాడు, అహంకారి, గర్వించేవాడు, ఎవ్వరూ తిరుగుచెప్పలేని వాడు హషర్ :23
11 ar:الخالق అల్-ఖాలిఖ్ సృష్టికర్త హషర్ :24
12 ar:البارئ అల్-బారి చేసేవాడు, తయారీదారుడు హషర్ :24
13 ar:المصور అల్-ముసవ్విర్ రూపశిల్పి, చిత్రకారుడు హషర్ :24
14 ar:الغفار అల్-గఫార్ క్షమాశీలి, సదా మన్నించువాడు తాహా :82
15 ar:القهار అల్-ఖహ్హార్ అన్నిటినీ అణచివేసేవాడు యూసుఫ్ :39
16 ar:الوهاب అల్-వహాబ్ వరాలిచ్చేవాడు ఇమ్రాన్ :8
17 ar:الرزاق అల్-రజాక్ పోషకుడు జారియత్ :58
18 ar:الفتاح అల్-ఫత్తాహ్ ప్రారంభకుడు సబా :26
19 ar:العليم అల్-అలీమ్ సర్వజ్ఞాని సబా :26
20 ar:القابض అల్-ఖాబిజ్ అడ్డగించేవాడు, సరిచేసేవాడు నిసా :245
21 ar:الباسط అల్-బాసిత్ వ్యాప్తినొందించువాడు నిసా :245
22 ar:الخافض అల్-కాఫిజ్ అణగదొక్కేవాడు, హీనపరచేవాడు అల్ వాఖియా :56
23 ar:الرافع అర్-రాఫెయ్ ఘనపరచేవాడు, పైకిలేపేవాడు గఫీర్ :16
24 ar:المعز అల్-ముఇజ్జు గౌరవమిచ్చేవాడు ఇమ్రాన్ :26
25 ar:المذل అల్-ముజెల్ వినాశకుడు,అణగదొక్కేవాడు తౌబా :2
26 ar:السميع అల్-సమీయు ఆలకించువాడు షూరా :11
27 ar:البصير అల్-బసీర్ చూసేవాడు ఫుర్ఖాన్ :20
28 ar:الحكم అల్-హకీం పాలకుడు నూర్ :18
29 ar:العدل అల్-అదల్ న్యాయమూర్తి నహల్ :90
30 ar:اللطيف అల్-లతీఫ్ అతి సున్నితుడు, సూక్ష్మగ్రాహి షూరా :19
31 ar:الخبير అల్-ఖబీర్ సర్వం తెలిసినవాడు ఫుర్ఖాన్ :58
32 ar:الحليم అల్-హలీమ్ ప్రశాంతుడు, ఓర్చుకునేవాడు, సహనశీలి, దీర్ఘశాంతుడు నిసా :12
33 ar:العظيم అల్-అజీమ్ మహోన్నతుడు నూర్ :14
34 ar:الغفور అల్-గఫూర్ మన్నించువాడు నూర్ :22
35 ar:الشكور అష్-షకూర్ మొర ఆలకించేవాడు ఫుర్ఖాన్ :62
36 ar:العلي అల్-అలియ్ ఔన్నత్యాన్నిచ్చేవాడు, గౌరవపరచేవాడు, సన్మానించేవాడు బఖరా :255
37 ar:الكبير అల్-కబీర్ గొప్పవాడు ఫుర్ఖాన్ :58
38 ar:الحفيظ అల్-హాఫిజ్ కాపాడువాడు, రక్షకుడు హూద్ :57
39 ar:المقيت అల్-ముఖీత్ బలపరచువాడు నిసా :85
40 ar:الحسيب అల్-హసీబ్ లెక్కించువాడు నిసా :6
41 ar:الجليل అల్-జలీల్ గౌరవనీయుడు రహ్మాన్ :78
42 ar:الكريم అల్-కరీమ్ అమిత దయాళువు, ధర్మదాత మూమినూన్ :116
43 ar:الرقيب అర్-రఖీబ్ సదా కనిపెట్టి చూసేవాడు, కాపరి నిసా :1
44 ar:المجيب అల్-ముజీబ్ ఆమోదించేవాడు, స్పందించేవాడు, జవాబిచ్చేవాడు, కోర్కెలుతీర్చేవాడు, ఆపదమొక్కులవాడు హూద్ :61
45 ar:الواسع అల్-వాసియ్ సర్వ వ్యాపి జుమర్ :10
46 ar:الحكيم అల్-హకీమ్ సర్వజ్ఞుడు,జ్ఞాని నూర్ :18
47 ar:الودود అల్-వదూద్ ప్రేమించువాడు, బురూజ్ :14
48 ar:المجيد అల్-మజీద్ మహిమాన్వితుడు హూద్ :73
49 ar:الباعث అల్-బాయిత్ మృతుల్ని తిరిగి లేపేవాడు జుమా :2
50 ar:الشهيد అష్-షహీద్ సాక్షి హజ్ :17
51 ar:الحق అల్-హఖ్హ్ సత్యం, నిజం నూర్:25
52 ar:الوكيل అల్-వకీల్ ఆదరణకర్త, ఉత్తరవాది జుమర్ :62
53 ar:القوى అల్-ఖవియ్యు బలశాలి షూరా :19
54 ar:المتين అల్-మతీన్ స్థిరంగావుండేవాడు, మాటతప్పనివాడు, సదా నిలిచి ఉండేవాడు జారియత్ :58
55 ar:الولى అల్-వలీయ్యు మిత్రుడు, అభిమాని, ఆత్మబంధువు, ఆపద్బాంధవుడు షూరా :9
56 ar:الحميد అల్-హమీద్ ప్రశంసా పాత్రుడు, స్తోత్తార్హుడు షూరా :28
57 ar:المحصى అల్-ముహ్ సి ఎంతైనా ఇవ్వగలవాడు, సర్వవర ప్రదాత, సర్వం అనుగ్రహించువాడు జుమర్ :35
58 ar:المبدئ అల్-ముబ్ ది నిర్మాత, ఆవిష్కర్త, ప్రారంభించువాడు నమల్:64
59 ar:المعيد అల్-ముఈద్ తిరిగి సృష్టించువాడు సబా:49
60 ar:المحيى అల్-ముహియ్యు జీవమిచ్చేవాడు రూమ్:19
61 ar:المميت అల్-ముమీత్ జీవం తీసుకునేవాడు, మరణదాత, నాశనం చేయువాడు బురూజ్:20
62 ar:الحي అల్-హయ్యి సజీవుడు, అంతంలేనివాడు ఇమ్రాన్:2
63 ar:القيوم అల్-ఖయ్యూమ్ అందరినీ కొరతలేకుండా పోషించేవాడు, బురూజ్:20
64 ar:الواجد అల్-వాజిద్ గ్రహించేవాడు, చూచేవాడు, కనుక్కునేవాడు, గురితప్పనివాడు అద్ దుహా:7
65 ar:الماجد అల్-మాజిద్ బ్రహ్మాండమైనవాడు, గొప్పవాడు, మాదిరిచూపేవాడు హూద్:73
66 ar:الواحد అల్-వాహిద్ ఏకేశ్వరుడు , ఒకే ఒక్కడు మూమినూన్:52
67 ar:الاحد అల్-అహద్ ఒకేఒక్కడు, అద్వితీయుడు, ఏకేశ్వరుడు సర్వాంతర్యామి, అఖండుడు ఇక్లాస్:1
68 ar:الصمد అస్-సమద్ స్వయం సమృద్ధుడు, నిత్యుడు, దుర్భేద్యుడు, అజేయుడు, ఈశ్వరుడు, ఎవరి అవసరం లేనివాడు ఇక్లాస్:2
69 ar:القادر అల్-ఖాదిర్ సర్వశక్తుడు, అన్నీచేయగలవాడు ఇనామ్:37
70 ar:المقتدر అల్-ముఖ్తదిర్ అన్నీ నిర్ణయించేవాడు, అధిపతి ఖమర్:42
71 ar:المقدم అల్-ముఖద్దిమ్ త్వరపరచేవాడు, ముందుకునడిపేవాడు, పనులు పూర్తిచేసేవాడు యూనుస్:11
72 ar:المؤخر అల్-ముఅఖ్ఖిర్ శాంతకారకుడు నూహ్:4
73 ar:الأول అల్-అవ్వల్ ఆది హదీద్:3
74 ar:الأخر అల్-ఆఖిర్ అంతం హదీద్:3
75 ar:الظاهر అజ్-జాహిర్ కనిపించేవాడు హదీద్:3
76 ar:الباطن అల్-బాతిన్ అదృశ్యుడు, కానరానివాడు, దాగివున్నవాడు హదీద్:3
77 ar:الوالي అల్-వలీ అధికారి, దాత, ప్రోత్సాహకుడు, అభిమాని రౌద్:11
78 ar:المتعالي అల్-ముతాలి స్వీయాభిమాని, ఘనుడు రౌద్:9
79 ar:البر అల్-బర్ర్ దయగలవాడు, నీతిమంతుడు తూర్:28
80 ar:التواب అల్-తవ్వాబ్ బాకీ ఉంచుకోనివాడు, తిరిగి ఇచ్చేవాడు, నూర్:10
81 ar:المنتقم అల్-మున్ తఖిమ్ పగతీర్చుకొనువాడు సజ్దా:22
82 ar:العفو అల్-అఫువ్వు మన్నించువాడు, పాపహరుడు నిసా:43
83 ar:الرؤوف అర్-రవూఫ్ జాలిపడేవాడు, దయామయుడు నూర్:20
84 ar:مالك الملك మాలిక్-అల్-ముల్క్ సృష్టి యజమాని, స్వయంభువుడు ఇమ్రాన్:26
85 ذو الجلال
و الإكرام
జుల్-జలాలి -
వ-అల్-ఇక్రామ్
ఘనతకు, దాతృత్వానికీ ప్రభువు ఖమర్:27
86 ar:المقسط అల్-ముఖ్సిత్ నిష్పక్షపాతి, న్యాయమూర్తి, పగతీర్చేవాడు ఇమ్రాన్:18
87 ar:الجامع అల్-జామియ్ సమకూర్చువాడు, ఐక్యపరచేవాడు షూరా:7
88 ar:الغنى అల్-ఘనీ మహా సంపన్నుడు, సర్వస్వతంత్రుడు జమర్:7
89 ar:المغنى అల్-ముఘ్ ని అమిత ధనవంతుడు, ఉదారుడు తౌబా:28
90 ar:المانع అల్-మాని హాని తొలగించేవాడు,తిరిగికాపాడేవాడు, ఆదుకునేవాడు అల్ ఖసస్:35
91 ar:الضار అద్-దార్ బాధించేవాడు, కీడుకల్పించేవాడు, కొట్టేవాడు అర్రాద్:22
92 ar:النافع అన్-నాఫియ్ మంచిని పుట్టించేవాడు, పరిహారంచేసేవాడు, ప్రాయశ్చి త్తం చేసేవాడు, దోషంవదలగొట్టేవాడు అర్రూమ్ :37
93 ar:النور అన్-నూర్ తేజస్వి, తేజస్సు , వెలుగు, జ్యోతి నూర్:35
94 ar:الهادي అల్-హాది ఉపదేశకుడు, బోధకుడు ఫుర్ఖాన్:31
95 ar:البديع అల్-బదీయ్ పోల్చలేనివాడు, ఆవిర్భావకుడు ఇనామ్:10
96 ar:الباقي అల్-బాఖి అమృతుడు, సజీవి రహ్మాన్:27
97 ar:الوارث అల్-వారిస్ వారసుడు ఖసాస్:58
98 ar:الرشيد అర్-రాషిద్ మార్గదర్శి, గురువు , సర్వజ్ఞాని హూద్:1
99 ar:الصبور అస్-సబూర్ సహనశీలుడు, కాలాతీతుడు. బకరా:251